Clausule

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – PRIVACY CLAUSULE


DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


1. BEGRIP " VERWERKEN


" Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...


2. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID


" De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben .


3. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Slim huiswerkklas, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens verwerkt voor volgende doeleinden: Het beheer van de contractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel en de controle van de kwaliteit van de dienst.


4. MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Door u in te schrijven op de website http://www.slim-huiswerkklas.be gaat u ermee akkoord dat uw voornaam, naam, adres, emailadres, telefoonnummer of gsm-nummer worden opgeslagen. U heeft ten allen tijde toegang tot deze informatie, dewelke u steeds kan aanpassen.


5. UW RECHTEN


Uw Informatierecht De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is 'Slim huiswerkklas vzw' waar u met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel (02/213 85 40) (www.privacy.fgov.be)


Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren De klant die zijn identiteit bewijst (kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij 'Slim huiswerkklas vzwl' de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.