Afspraken

ALGEMENE AFSPRAKEN   


1. Stiptheid:

De kinderen zijn ten laatste  5 minuten voor aanvang van de begeleiding aanwezig. Na de begeleiding onmiddellijk worden de kinderen afgehaald zodat de kinderen van het volgende uur op tijd kunnen starten.   


2.  Aanwezigheid:

Er wordt verwacht dat de kinderen steeds aanwezig zijn op het afgesproken uur. Bij meerdere afwezigheden zullen we een gesprek aangaan met de ouders en beslissen of het kind ingeschreven blijft of niet. Er wordt geen terugbetaling voorzien bij afwezigheid.   


3.  Inschrijving:

De kinderen worden ingeschreven voor een volledig schooljaar, minimum 1 uur per week. Meerdere uren per week zijn mogelijk. In overleg met de ouders en in functie van de beschikbare plaatsen wordt er afgesproken op welke dag en uur het kind aanwezig moet zijn. De inschrijvingen gebeuren in september. Nieuwe kinderen worden aanvaard op elke eerste begeleidingsdag van de maand. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen huiswerkbegeleidingen voorzien.   


4.  Huiswerk materiaal:

Om een optimale begeleiding te kunnen verzekeren, verwachten we dat de ouders erop toezien dat de kinderen hun schooltaken meebrengen. Dit houdt eveneens in dat de kinderen hun eigen schoolmateriaal (schrijfgerief, schrift, ...) meebrengen.   


5.  Respect:

We tonen respect voor elkaar en elkaars materiaal.   


6.  Infomomenten:

De ouders worden verwacht op de infosessie om de werking en afspraken van SLIM te leren kennen.   


7.  Taal:

Tijdens de begeleiding wordt beleefd taalgebruik gehanteerd. Er wordt uitsluitend Nederlands gesproken.   


8.  Slaagkansen:

SLIM verzekert een kwalitatieve begeleiding. Succesvolle en goede eindresultaten zijn echter afhankelijk van meerdere factoren. Een moeilijke thuissituatie, persoonlijkheids- en leerstoornissen, enz... . kunnen het eindresultaat mee be├»nvloeden. Succes op school via onze begeleiding kan daarom niet gegarandeerd worden.   


9.   Volmacht en samenwerking school:

SLIM vraagt van de ouders een volmacht om de uitslagen van toetsen en rapporten bij de school op te vragen. Indien nodig of op vraag van de ouders nemen we contact op met de school en/of de betrokken partijen zoals leraar, CLB, GON begeleiding, schooldirectie, ..). Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders. Met het oog op een vlotte samenwerking en om optimaal te kunnen inspelen op de noden van het kind, werken we met een heen-en-weer schrift waarin zowel de begeleider van SLIM, de leerkracht en de ouders een bedenking, evaluatie of opmerking kunnen noteren.   


10. Bijdragen:

Ouders dienen de bijdrage van hun kind te betalen via overschrijving op naam van SLIM vzw. Het verschuldigd bedrag wordt berekend op het aantal uur per maand dat het kind begeleiding volgt.

De prijs voor de huiswerkbegeleiding is 7 Euro per uur en per kind.

Copyright @ All Rights Reserved